»»آرزوی بزرگ

نه چندان بزرگ
                   که کوچک بیابم خودم را
نه آنقدر کوچک
                   که خود را بزرگ..

گریز از میانمایگی
                      آرزویی بزرگ است؟

/ 5 نظر / 10 بازدید