*مدینه فاضله*Utopia*

خدا روستا را...God created villages                                                                                  

بشر شهر را...                      human created cities                                                            

ولی شاعران                           but poets                                                                          

آرمانشهر آفریدند                     created Utopia                                                                 

که در خواب هم  which no one could see it                                                                      

خواب آنرا ندیدند even in dreams                                                                                     

                                                                                                Poet:gheisar aminpour))

/ 0 نظر / 23 بازدید