*راز زندگی...*

غنچه با دل گرفته گفت:
زندگی
لب زخنده بستن است
گوشه ای درون خود نشستن است
گل به خنده گفت
زندگی شکفتن است
با زبان سبز راز گفتن است
گفتگوی غنچه وگل از درون با غچه باز هم به گوش می رسد
تو چه فکر میکنی
کدام یک درست گفته اند
من فکر می کنم گل به راز زندگی اشاره کرده است
هر چه باشد اوگل است
گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است!

 از کتاب به قول پرستو- نشر زلال- چاپ اول 1375

/ 1 نظر / 27 بازدید
نعیمه

دست شما مرسی.جون گرفتم داداشی خسته نباشی[قلب][گل]