..: تقویم ها :..

عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم
تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم
در خاک شد صد غنچه در فصل شکفتن
ما نیز جز خاکستری بر سر نکردیم
دل درتب لبیک تاول زد ولی ما
لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم
حتی خیال نایاسماعیل خود را
همسایه با تصویری از خنجر نکردیم
بی دست و پاتر از دل خودکس ندیدیم
زان رو که رقصی با تن بی سر نکردیم

/ 6 نظر / 5 بازدید