*اتفاق ديگر*Another event*

سیبی که از درخت می افتد                                               The apple that drops of a tree

از نو به شاخه بر میگردد                                          may comes back to the branch again 

اما                                                                                                                           but

دیگر نمیشناسند                                                                                  they don't know

همدیگر را                                                                                             each other again

                                                                          (gheisar aminpour)   

/ 1 نظر / 7 بازدید