*دیوار*the wall*

دیوار چیست؟                                                                    ?what is a wall

آیا بجز دو پنجره،                                             nothing but two windows

روبروی هم                                                          in front of each other

اما                                                                                                  but

بی منظره؟                                                             with out a landscape  

/ 0 نظر / 29 بازدید