.:: قطعنامه جنگل ::.

طوفانی از تبر
ناگه به جان جنگل
                       افتاد
و هر چه را که کاشته بودیم
طوفان به باد داد

در گرگ و میش آتش و خاکستر
جنگل ولی هنوز
                     نفس می کشید
جنگل هنوز هم
                    جنگل بود
هرچند در دلش
جای هزار خاطره تاول بود

جنگل بلند و سبز
                      بپاخاست
و با تمام قامت
این قطعنامه را
با نعره ای بلند و رسا خواند:

جنگل هجوم طوفان را
                             تکذیب می کند!
جنگل هنوز جنگل
جنگل همیشه جنگل
                         خواهد ماند!

/ 19 نظر / 9 بازدید