فعل بی فاعل

باری من و تو بی گناهیم
اونیز تقصیری ندارد
پس بی گمان این کار
کارچهارم شخص مجهول است!

/ 1 نظر / 32 بازدید
منصوره

آنچه که در اين شعر خيليس بارز ديده می شود بازی بسيار يبا با کلمات است که از تسلط شاعر به زبان ناشی می شود.